TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
jak-se-uci-cestina-v-zahranici
Giovanni Domenico Tiepolo. Head of a Scholar. Výřez. wikiart.org

Jak se učí čeština v zahraničí

Zkušenosti ze stáže při učení mateřštiny.

V roce 2015 jsem odjela na zahraniční stáž do České školy bez hranic v Londýně, následně do České školy v Kodani a do České školy Madrid. Učila jsem děti žijící za hranicemi České republiky, jejichž maminky jsou většinou Češky, které se rozhodly v cizí zemi zůstat, mít děti a těm dětem vytvořit v rámci možností české prostředí, aby znaly svůj rodný jazyk a kulturu.

Londýnská česká škola je jednou z největších zahraničních českých škol v Evropě. V roce 2017 otevřela deset tříd, od 0. do pilotní 9. třídy, a dvě předškolní skupiny. Nultou školní třídu navštěvují nejmladší děti, tj. okolo 5 let.

Škola nemá své učebny. V době, kdy jsem ve škole učila, byla výuka češtiny realizována: v sobotu v tříhodinovém bloku v kostele a v nedaleké akademii, nedělní vyučovací blok probíhal v místnostech Českého centra na Covent Garden, kam si učitelé také mohli chodit tisknout své výukové materiály a konala se tu i výuka češtiny pro dospělé. Škola zprostředkovávala lekce jazyka i každou středu odpoledne v Harpendenu nedaleko Londýna jako zájmový kroužek pro skupinku mladších a starších dětí. Pokud to počasí dovolilo, často jsme se učili v přilehlé zahradě, kde mohla být výuka více uvolněná a snadněji se dala kombinovat například s pohybem.

Škola pořádala i doprovodné programy. Ve zmíněném kostele například každoročně probíhal známý projekt Noc s Andersenem, během něhož přihlášení žáci strávili jednu noc s „oživlými“ postavami z dětských knih, s nimiž plnili během večera různé úkoly a zažívali dobrodružství.

V londýnské české škole nebyla znatelná hierarchie zaměstnanců. Učitelé byli optimističtí, energičtí, chtěli být dobří, překážka nebyla problém a chyba nebyla katastrofa, což se promítnulo i do výuky. Chyba byla brána jako jedna z cest k cíli a během výuky se s ní pracovalo. Někteří učitelé čerpali inspiraci z alternativních škol, například ze Summerhill. Třídy většinou vedli dva vyučující – stálý učitel a stážista či dobrovolník. Výuka bývala koncipována do bloků zahrnující český jazyk a historii, přičemž cílem učitelů bylo, aby děti do školy chtěly chodit a chtěly se vzdělávat, proto se velmi dbalo na jejich motivaci. Tak tomu bylo převážně u nižších ročníků, ale i v nejvyšších třídách se uplatňovaly metody, které dětem umožňovaly být kreativní (praktikovala se i problémová výuka) a nenutily je sedět v lavicích a pouze pasivně přijímat učivo.

Škola stála na kvalitních vztazích s dětmi, rodiči i s jednotlivými lektory. Lektoři se pravidelně scházeli v pronajaté kanceláři v centru Londýna, kde diskutovali nad výukou, rozdělovali si práci a sdíleli své zkušenosti o jednotlivých žácích i lekcích. Chodili si také navzájem na náslechy a každý týden společně reflektovali své hodiny. Aktivity školy pro ně byly srdeční záležitostí, investovali do ní mnoho energie a znalostí. Ačkoli měli oporu v učebnicích, například v knihách Lídy Holé, snažili se vytvářet své vlastní výukové materiály, které by vyhovovaly jejich skupině žáků. V hodinách pracovali například s vlastními animovanými power-pointovými prezentacemi, obrázkovými kartami se slovem na výuku slovíček či filmem. Také kombinovali jazyk s jinými disciplínami, např. dějinami, zeměpisem, výtvarnou tvorbou, hudbou, pohybem, matematikou, občanskou i mediální výchovou atd., přičemž usilovali o to, aby užité metody plnily stanovené cíle a nebyly bezúčelné, aby nebyly jen zábavou, ale odkazovaly k probírané látce.

Svou progresivitou a energičností londýnská škola připomínala některé pražské školy. Párová výuka probíhá například i v ZŠ Kunratice v hodinách výtvarné výchovy či ve vyučovacích blocích, v níž se lektoři navzájem doplňují a mohou se intenzivněji věnovat jednotlivým žákům. Hodiny učitelů na ZŠ Kunratice, kteří jsou školeni v metodách Kritického myšlení a konstruktivním způsobu výuky, jsou rovněž zaměřené na žáka a jsou koncipované pomocí schématu E-U-R (evokace – uvědomění – reflexe). Nejen na základní škole se lze setkat s tímto přístupem. Podobně pražské Gymnázium Na Zatlance v Praze 5 nabízející svým zaměstnancům školení, pravidelné hospitace, reflexe a vzdělávací kurzy otevřelo v září 2017 první ročník ŠVP „ALT“, které je zaměřené primárně na rozvoj osobnosti a silných stránek žáka.

Na rozvíjení osobnosti dítěte se zaměřuje i dánský přístup, který se promítá do výchovy českých matek žijících v Dánsku i do vztahů České školy v Kodani. Vztah mezi rodičem a dítětem i mezi učitelem a žákem je liberálnější, demokratičtější a partnerštější než ten, jaký znám z Čech. Dítě je rovnoprávným partnerem, jehož zájem je respektován. Nepřikazuje se mu, ale diskutuje se s ním. Dítě se učí argumentaci a poučení se z vlastní zkušenosti, např.: pokud si nechce vzít holínky, ačkoli venku prší, může si vzít jím propagované sandále. Dánský rodič nesmí dítě fyzicky trestat, a to už od roku 1984. Liberální přístupy se objevují také v současné české literatuře. Například ve Výchově nevýchovou od Katky Králové.

Ve školním roce 2015/16 Česká škola Kodaň otevřela tři skupiny, v nichž se vyučoval český jazyk. Skupiny jsou rozděleny podle věku a schopností dětí. Výuka probíhá každou neděli a předškolní děti se hodin účastní spolu se svými rodiči. Škola pořádá mimo klasickou výuku také další aktivity, např. kreativní dílny, výlety do přírody a sportovní vyžití. Učitelé se snaží vzbudit v místních dětech zájem o českou kulturu, společnost a historii a umožnit jim najít si české kamarády. Na konci školního roku je pořádán víkend pro rodiče s dětmi, který je veden v „táborovém duchu“. Během tří dnů se tak děti na víkendu 2016 staly vodníky; učily se české názvy rostlin, hmyzu a zvířat spolu s ježibabou; věšely českou vlajku a zpívaly českou hymnu; u táboráku si opékaly buřty a zpívaly národní písničky při hře na kytaru. Pomocí zábavné motivace, kterou byla záchrana očarovaného vodníka, rozvíjely své komunikační, myšlenkové i hudební, výtvarné a pohybové stránky. Užívaly český jazyk v různých situacích, i těch nejběžnějších jako byla třeba společná snídaně.

Česká škola Madrid, kde jsem byla naposledy, nabízí výuku českého jazyka a reálií širokému spektru žáků. Od malých dětí (18 měsíců věku), přes předškolní děti až k dětem prvního a druhého stupně ZŠ. Ve třídách je rozdílný počet žáků. V pilotní 7. a 8. třídě je jen po jednom žáku. Jedná se o sourozence, jejichž dominantním jazykem je italština, protože tatínek je Ital a rodina do Itálie pravidelně jezdí. Druhým jejich jazykem je čeština díky mamince. Žijí ale ve Španělsku, kde chodí na základní školu, proto musí plynule umět španělsky. Učí se také anglicky. Tím, že část svého života žili v Čechách, hovoří češtinou obstojně, ačkoli se v jejich diskuzi občas objevují italská slova. Více problémů mají s psanou podobou jazyka (především pravopis i/y, velká písmena, atd.). Výuka školních dětí se odvíjí od vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR. Škola necílí jen na výuku dětí, ale také na utužování vztahů české komunity. Rodiče spolupracují se školou při realizaci programu a jsou dotazováni, o které akce by měli zájem a jak jim aktivity vyhovují. Škola nabízí rodičům přednášky a výuku češtiny pro dospělé a zabývá se i logopedickým poradenstvím.

Vcelku je třeba říci, že stážisté českých zahraničních škol nejsou za výuku placeni a ani stálým učitelům případné finance za výuku jazyka, pokud vůbec nějaké mají, nevystačí na obživu. Fungování školy je přímo závislé na vnitřní motivaci učitelů, pocitu seberealizace a plnění vytyčeného poslání, přičemž cílem bývá vytvořit prostředí, ve kterém se žáci mohou pravidelně setkávat s češtinou. Učitelé na ZŠ Kunratice či na Gymnáziu Na Zatlance sice zaplaceno dostávají, nelze to ale považovat za úměrné vzhledem k tomu, co všechno zastávají. Jejich další vzdělávání a aktivity, kterým věnují energii navíc z toho důvodu, že chtějí svou práci dělat dobře, jsou podhodnoceny. Atakují je tabulková schémata, administrativa a dlouhodobý neupřímný zájem politiků.

5 9 2018 obr2

Giovanni Domenico Tiepolo. Head of a Scholar. wikiart.org

Podporují nás:

  30 05 2018 KJ           Logo Nadace OF        bar.ces.poz logo-SFK 478607 1953 Praha logo      

Partneři:

PN logo sRGBlogo pozadi cervena Automediace2udalostiart-for-good-logo1Xantypacd12 8DeSYo4 HLIDACIPESlogoFINALv6 2016-10-02 Logo RR 2016 1

logo big   cze-logo    Peroutak logo1